Examenreglement Professionele opleiding tot ademcoach in Transformational Breath® (Level IV).

Examen

Het examen van de opleiding tot Transformational Breath® ademcoach is onderdeel van Level IV – deel B en bestaat uit de volgende onderdelen:

1)       Laten zien van een open en verbonden ademhaling tijdens een zelfsessie.
2)       Schriftelijk examen over de behandelde onderwerpen tijdens de opleiding.
3)       Geobserveerde individuele sessie met een examencliënt
4)       Telefonisch of persoonlijk coachingsgesprek met een cliënt van ten minste een half uur.


Examendata

De examenonderdelen worden allemaal tijdens de tweede opleidingsweek (Level IV B)  afgenomen.


Kosten

De kosten van het examen vallen binnen het lesgeld.


Examenvragen

Deze zijn samengesteld door de Transformational Breath Foundation en worden wereldwijd ingezet.


Cijfers

Het schriftelijke examen wordt beoordeeld door middel van een aantal toegekende punten van waaruit een eindcijfer wordt bepaald. Deze wordt naar een decimaal achter de komma afgerond. Bij een eindcijfer van 6,0 of hoger heeft de deelnemer het schriftelijk examen behaald.

De overige examenonderdelen worden kwalitatief beoordeeld door de senior trainers.
Het totaal van beoordelingen van de deelexamens bepaald of de deelnemer geslaagd is voor het examen.


Inzagerecht

Alle materialen die te maken hebben met het theoretisch of praktisch examen, inclusief de beoordeling(en) van de examinatoren, worden bewaard.

Alle deelnemers hebben recht op inzage van dit materiaal en bespreking van het materiaal en motivering van de beoordeling.


Beoordeling

Het schriftelijke examen wordt dubbel gecorrigeerd door de verantwoordelijke senior trainer en een onafhankelijke persoon.

Beoordelingen voor de praktische onderdelen van het examen vinden op kwalitatieve wijze plaats tijdens de examens. Feedback wordt naderhand persoonlijk gegeven waardoor de individuele deelnemer de kans krijgt om eventuele onvoldoende uitgevoerde examenonderdelen te corrigeren of bij te leren. Deze punten dienen vervolgens tijdens de overige adem/coachsessies tijdens Level IVB of in het vervolgtraject als voldoende gedemonstreerd te worden. Zulks ter beoordeling van de mentor en senior trainer.

 

Bezwaar

Bezwaar tegen de beoordeling kan binnen een week na de bekendmaking van de uitslag ingediend worden aan de senior trainer.


Herkansing

Wanneer er sprake is van het onvoldoende behalen van het examen, dan zal in onderling overleg tussen de deelnemer, de senior trainer en de Transformational Breath Foundation een herkansingsmogelijkheid worden besproken. Eventuele kosten voor een herkansing zijn voor de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Er geldt een maximum van twee herkansingen.


Fraudebepaling

Een ieder die betrokken is bij het examen en vermoedt dat er sprake is van fraude, is verplicht dit te melden bij een van de senior trainers. De senior trainers kunnen maatregelen treffen tegen deelnemers die ten aanzien van toetsing onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, vind er overleg plaats tussen de student en de betrokkenen bij de gebeurtenis.

Het staat ter beoordeling van de senior trainers om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid. Bij ernstige onregelmatigheden zal overleg plaatsvinden tussen de senior trainers en het bestuur van de Transformational Breath Foundation.

Alle partijen worden schriftelijk in kennis gesteld van de maatregel die de senior trainers nemen.

De maatregelen kunnen zijn:

  • Het ongeldig verklaren van de uitslag van het desbetreffende examen;
  • Het uitsluiten van (verdere) deelname aan het examen.

 

Verzuim

Indien een student niet aanwezig is bij een examen, zonder afmelding, zal er voor het betreffende examen een onvoldoende worden uitgereikt.

Is men met een geldige reden afwezig, dan zal gekeken worden hoe betreffende deelnemer het examen kan inhalen of overdoen.

Terug naar opleidingspagina

Share